• DAY 1 – Friday 6 Nov ’20 – 6 : 00 PM
  • DAY 2 – Saturday 7 Nov ’20 – 2 : 00 PM